Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste2018-06-13T17:42:18+02:00

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot ja tässä Tietosuojaselosteessa kerromme:

 1. Kalenteriin.fi Oy:n rekisteri- ja yhteystiedot
 2. Rekisterin käyttötarkoitus
 3. Rekisterin tietosisällön
 4. Säännönmukaiset tietolähteet
 5. Rekisteröidyn oikeudet
 6. Henkilötietojen säilytysajat
 7. Kuinka tietoja luovutetaan
 8. Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
 9. Evästeet
 10. Rekisterin suojaus
 11. Muutokset

Tietosuojaselosteen on tarkoitus kertoa minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä, jakaa ja säilyttää sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Kalenteriin.fi:n verkkosivustomme kautta, olemalla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai muiden kanavien kautta (jäljempänä yhdessä ”Palvelu”), sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää.

Käyttämällä Palveluamme hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme muuttaa ajoittain tietosuojaselostetta, julkaisemme siitä uuden version verkossa, joten tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan päivitettyjen ehtojen hyväksymiseksi.

Tässä Tietosuojaselosteessa olevia kohtia voidaan kohdasta riippuen soveltaa joko yksityishenkilöihin, yrityksiin tai molempiin.

1. REKISTERI- JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjä: Kalenteriin.fi Oy, Kauppakatu 3 A 4, 33200 Tampere, Y-tunnus 2713815-7 (jäljempänä ”Kalenteriin.fi”)

Rekisterin nimi: Kalenteriin.fi Oy:n Asiakas – ja markkinointitietorekisteri

Yhteys: gdpr@kalenteriin.fi

2. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Kalenteriin.fi palveluihin liittyvien kuluttaja- ja yritys-asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja näiden yhteistyökumppanien sekä asiakasyritysten suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Puhelut asiakaspalvelutilanteissa tallennetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä ehkäisemään petollista toimintaa.

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

 • Perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, titteli
 • Yrityksen nimi ja yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
 • päätoimiala, yritysmuoto ja kieli (suomi tai ruotsi)
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot, palvelu- ja käyttöasetukset, muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Tiedot suoramarkkinointikielloista ja –luvista
 • Käyttäjä- ja tapahtuma-analyysitiedot, henkilöiden itsensä antamat tiedot ja kommentit, esimerkiksi henkilön antamat kiinnostuksen kohteet
 • Yritysasiakaspalvelun yhteydenotot, tukipyynnöt ja työpyynnöt, asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muu viestintä (esim. chat/sähköpostien viestien) tallennus
 • Muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot
 • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot kuten IP-osoite tai muu tunniste, evästäiden kautta kerättävät tiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

4. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja voidaan hankkia myös päättäjärekisterissä oleviin yrityksiin, julkishallinnon organisaatioihin, yhdistyksiin, säätiöihin sekä elinkeinonharjoittajiin liittyviä tietoja omien sisäisten tietolähteiden lisäksi tarkoituksenmukaisista ulkoisista tietolähteistä, kuten viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus:

 • tietojen tarkastamiseen.
 • vaatia virheellisten tietojen korjaamiseen rekisterissä.
 • tietojen poistamiseen ja kieltämiseen.
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tarkastus-, poisto-, kielto- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle osoitteeseen:

Kalenteriin.fi Oy / Lakiasiat – GDPR
Kauppakatu 3 A 4
33200 Tampere
tai sähköpostitse osoitteeseen gdpr@kalenteriin.fi

Tietojen kysely on maksutonta. Mikäli rekisteröity pyytää useampia kopioita tai esittää uuden tarkastuspyynnön vuoden sisällä edellisestä tarkastuspyynnöstä, Kalenteriin.fi Oy voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

Oikeus tietojen tarkastamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio Kalenteriin.fin käsittelemistä henkilötiedoista.

Oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista rekisterissä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua, mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Kalenteriin.fi:tä käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä, mielipidetutkimuksia tai muuta vastavaa varten ilmoittamalla siitä Kalenteriin.fin rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos:

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, esimerkiksi rekisteröity ei ole enää yrityksessä töissä jossa hän on rekisterin mukaan.
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Voidaksemme varmistua henkilöllisyydestäsi pyytäessäsi tietojesi poistoa tai tarkistusta, joudumme varmistamaan henkilöllisyytesi väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Kalenteriin.fi säilyttää henkilötietoja aina vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen 5 vuotta, jonka jälkeen asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot poistetaan, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä.

Tiettyjä tietoja säilytetään tämän ajan jälkeenkin siltä osin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (kuten kirjanpitolainsäädäntö). Asiakassuhteen päättymisestä huolimatta yritysasiakkaan yhteystietoja voidaan käsitellä suoramarkkinoinnin lähettämiseksi tai ne voidaan luovuttaa Kalenteriin.fi asiakas- ja markkinointirekisteriin tätä varten.

Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa Kalenteriin.fi Oy:n yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, sekä laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, jos nämä esittävät voimassa olevaan lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisteristä luovutetaan tietoja niille Kalenteriin.fin asiakkaille, jotka tarvitsevat tietoja lähettääkseen rekisteröidylle tämän työtehtäviin kuuluvaa markkinointia, asiakasviestintää tai muuta tiedottamista. Tietoja voi käyttää myös mielipide- tai markkinatutkimukseen ja Kalenteriin.fin yritysasiakkaan asiakasrekisterin päivittämiseen. Voidaksemme tarjota Palvelua, saatamme luovuttaa tietoja kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijoidemme toimesta.

Kalenteriin.fi käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti vain EU:n sisällä. Kuitenkin jotkin Kalenteriin.fi käyttämät kumppanit, esim. Google, Facebook ja LinkedIn joutuvat käsittelemään henkilötietoja EU/ETA –alueen ulkopuolella.

9. EVÄSTEET

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja. Ohjelmisto tallentaa muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivut ja/tai Palvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

10. REKISTERIN SUOJAUS

Kalenteriin.fi huolehtii palveluidensa tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia Kalenteriin.fi ohjeistuksia toteutetaan muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturvatuotteiden ja palveluiden suunnittelussa sekä kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi Kalenteriin.fi työskentelee jatkuvasti sisäänrakennetun tietosuojan ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamiseksi liiketoiminnassaan.

Asiakaspalvelupuheluiden taltiointi tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

Kalenteriin.fi kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaa tietosuoja-asioissa ja työntekijöillä on tiukat ohjeistukset käsitellä kaikkia henkilötietoja Tietosuojasäännösten mukaisesti.

Käytämme muun muassa seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä, rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
 • Rekisteriin pääsy on ainoastaan Kalenteriin.fi:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.
 • Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 • Rekisterit sijaitsevat pilvipalveluissa ja fyysisesti lukituissa vartioiduissa tiloissa, joihin pääsy on asiattomilta estetty. Rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. MUUTOKSET

Tämä Tietosuojaseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Kalenteriin.fi päivittää tätä Tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Päivitykset voi tarkistaa Kalenteriin.fin verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin Tietosuojaseloste. Kalenteriin.fi voi lisäksi, mikäli katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista, ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen muutoksista sähköisellä ilmoituksella.

Viimeisin päivitys: 25.5.2018

error: Sisältö on suojattu.